SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DROZD W KOWALACH OLECKICH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000243836
Numer REGON: 790183253
Numer NIP: 8471107799
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[RDF/417054/22/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 790183253 NIP 84711077992009-08-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DROZD W KOWALACH OLECKICH2005-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3992005-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLECKI gmina KOWALE OLECKIE miejscowość KOWALE OLECKIE2005-11-16 do dziś
2. Adresulica WITOSA nr domu 4 nr lokalu 2 kod pocztowy 19-420 poczta KOWALE OLECKIE 2005-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.08.1995 R. UCHWAŁĄ NR 8/2005 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 10.06.2005 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI2005-11-16 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 3/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.06.2008 PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2009-08-07 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 2/2012 Z DNIA 16.04.2012 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2012-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2005-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAGIELSKA2012-06-20 do dziś
2. ImionaTERESA2012-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-20 do dziś
21. NazwiskoŚLUŻYŃSKA2012-06-20 do dziś
2. ImionaTERESA2012-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2012-06-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-20 do dziś
31. NazwiskoMISZKIEL2005-11-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2005-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-11-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-16 do dziś
41. NazwiskoWOROBIEJ2005-11-16 do dziś
2. ImionaZOFIA2005-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-11-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-16 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-11-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDZION2012-06-20 do dziś
2. ImionaZENON JAN2012-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANOWSKI2012-06-20 do dziś
2. ImionaMAREK2012-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGIEWICZ2012-06-20 do dziś
2. ImionaFABIAN2012-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z PODSTAWOWYM CELEM SPÓŁDZIELNI JEST ADMINISTROWANIE POSIADANYMI PRZEZ CZŁONKÓW ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI.2021-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB PODSTAWOWYCH SPÓŁDZIELNIA: 1) NABYWA LUB TWORZY INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNO- GOSPODARCZĄ NIEZBĘDNĄ DO FUNKCJONOWANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I POTRZEB SPOŁECZNYCH, 2) PRZYJMUJE DO ADMINISTROWANIA ZASOBY MIESZKANIOWE CZŁONKÓW ORAZ INNYCH OSÓB, NA ZASADACH ZLECENIA, MOŻE PROWADZIĆ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.2021-03-09 do dziś
268 10 Z SPÓŁDZIELNIA MOŻE NABYWAĆ BUDYNKI MIESZKALNE WRAZ Z GRUNTAMI OD ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI.2021-03-09 do dziś
341 10 Z W ZAKRESIE ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN SPÓŁDZIELNIA MOŻE: 1) NABYWAĆ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 2) BUDOWAĆ BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE I WIELORODZINNE, 3) PRZYDZIELAĆ CZŁONKOM LOKALE MIESZKALNE STANOWIĄCE JEJ WŁASNOŚĆ NA ZASADACH: A) SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO B) PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI. 4) NAJMOWAĆ CZŁONKOM LUB INNYM OSOBOM LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE ORAZ BUDYNKI GOSPODARCZE I GARAŻE 5) PROWADZIĆ ADMINISTROWANIE DOMÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI LUB INNYCH OSÓB.2021-03-09 do dziś
441 20 Z SPÓŁDZIELNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SAMODZIELNIE, W RAMACH KTÓREJ: 1) PROWADZI GOSPODARKĘ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZA MAJĄTKIEM WŁASNYM I POWIERZONYM, 2) MOŻE PROWADZIĆ WŁASNE ZAKŁADY REMONTOWO-BUDOWLANE ORAZ INNE ZAKŁADY POMOCNICZE.2021-03-09 do dziś
582 99 Z SPÓŁDZIELNIA MOZE PROWADZIĆ INNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIŻ OKREŚLONĄ W UST. 1-5 NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.2021-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2009 okres ZA ROK 2006, 20072009-08-07 do dziś
2data złożenia 21.02.2013 okres 2008 R.2013-03-04 do dziś
3data złożenia 21.02.2013 okres 2009 R.2013-03-04 do dziś
4data złożenia 21.02.2013 okres 2010 R.2013-03-04 do dziś
5data złożenia 21.02.2013 okres 2011 R.2013-03-04 do dziś
6data złożenia 01.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20132015-01-05 do dziś
7data złożenia 08.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-19 do dziś
8data złożenia 08.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-19 do dziś
9data złożenia 13.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-13 do dziś
10data złożenia 14.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-14 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
14data złożenia 31.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 2006, 20072009-08-07 do dziś
22008 R.2013-03-04 do dziś
32009 R.2013-03-04 do dziś
42010 R.2013-03-04 do dziś
52011 R.2013-03-04 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20132015-01-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 2006, 20072009-08-07 do dziś
22008 R.2013-03-04 do dziś
32009 R.2013-03-04 do dziś
42010 R.2013-03-04 do dziś
52011 R.2013-03-04 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20132015-01-05 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-19 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE2012-06-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPRZYŁĄCZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STACZACH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DROZD W KOWALACH OLECKICH UCHWAŁA NR 3/2011 Z DNIA 08.12.2011 R. UCHWAŁA NR 1/2012 Z DNIA 16.04.2012 R.2012-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów