„BUDMIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000243814
Numer REGON: 300156610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2019-03-15
Sygnatura akt[RDF/991546/19/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2005-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica GRABOWSKA nr domu 126 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2011-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDMIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ZAKŁAD PRODUKCYJNY W LATOWICACH2011-12-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina SIEROSZEWICE miejscowość LATOWICE2011-12-08 do dziś
3. Adresmiejscowość LATOWICE ulica ŚRODKOWA nr domu 11 kod pocztowy 63-405 poczta SIEROSZEWICE kraj POLSKA 2011-12-08 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.10.2005 R. REP. A NR 5726/2005, NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM2005-10-24 do dziś
219.04.2011 R., REP. A NR 2610/2011, NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIENIONO: § 6, § 7 UST. 1, § 82011-12-08 do dziś
329.11.2012 R., REP. A NR 7801/2012, NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO § 6.2013-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2005-10-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2005-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000 ZŁ2005-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 ZŁ2011-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport155000,00 PLN2005-10-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ -PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2005-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAGAŁA2005-10-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2005-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-12-08 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-12-08 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-12-08 do dziś
420 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2011-12-08 do dziś
520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-08 do dziś
623 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2011-12-08 do dziś
723 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-08 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2011-12-08 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-01-11 do dziś
1046 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.03.2008 okres 11.11.2005 R.. -31.12.2006 R..2008-05-20 do dziś
2data złożenia 04.05.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-05-12 do dziś
3data złożenia 25.08.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-08-31 do dziś
4data złożenia 10.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
5data złożenia 24.01.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-14 do dziś
6data złożenia 30.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-11 do dziś
7data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-15 do dziś
8data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-15 do dziś
9data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.11.2005 R.. -31.12.2006 R..2008-05-20 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-05-12 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-08-31 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-14 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-11 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.11.2005 R.. -31.12.2006 R..2008-05-20 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-05-12 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-08-31 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-02-14 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-11 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów