BUISSNES PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 18:30:38
Numer KRS: 0000243798
Numer REGON: 060076077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-07-01
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/9426/14/104]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUISSNES PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2005-10-21 do dziś
2. Adresulica JUTRZENKI nr domu 12 nr lokalu 29 kod pocztowy 20-538 poczta LUBLIN 2005-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2005 R., NOTARIUSZ ANNA ŚLADKOWSKA-SZŁAPA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 4277/20052005-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEIFERT2005-10-21 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2005-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 510 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 51.000,00 ZŁ2005-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2005-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu- W PRZYPADKU ZARZĄU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2005-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEIFERT2005-10-21 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2005-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE2005-10-21 do dziś
2F BUDOWNICTWO2005-10-21 do dziś
3G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-10-21 do dziś
4K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-10-21 do dziś
5O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA2005-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2014 okres OD 21.11.2005 DO 31.12.20052014-07-01 do dziś
2data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-07-01 do dziś
3data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-07-01 do dziś
4data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-01 do dziś
5data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-01 do dziś
6data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-01 do dziś
7data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-01 do dziś
8data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.11.2005 DO 31.12.20052014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-07-01 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-01 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-01 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-01 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.11.2005 DO 31.12.20052014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-07-01 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-01 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-01 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-01 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów