BUSINESS PARTNERSHIP SPIRITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000243523
Numer REGON: 010806020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2011-11-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/35764/11/617]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010806020 NIP 52610168302011-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PARTNERSHIP SPIRITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 420432005-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-10-21 do dziś
2. Adresulica KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 79 kod pocztowy 00- 079 poczta WARSZAWA 2005-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII LESZEK ZABIELSKI W DNIU 07.11.1994 R. REPERTORIUM A-9692/94; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA CHEŁSTOWSKA AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.09.2005 R. REPERTORIUM A NR 2406/2005, ZMIENIONO § 1, § 2, OD § 6 DO § 20 WŁĄCZNIE, SKREŚLA SIĘ § 21, § 22 WCAŁOŚCI;2005-10-21 do dziś
213.10.2011 R., REPERTORIUM A NR 1790/2011 KANCELARIA NOTARIALNA ANNA CHEŁSTOWSKA, UL. KAROWA 31A, 00-324 WARSZAWA ZMIENIONO § 2, § 7, § 82011-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOLKACHEV2011-05-24 do dziś
2. ImionaBORIS2011-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2011-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄ- DU - JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOLKACHEV2011-05-24 do dziś
2. ImionaBORIS2011-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2011-11-04 do dziś
266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-11-04 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-11-04 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-04 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-11-04 do dziś
671 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2011-11-04 do dziś
777 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2011-11-04 do dziś
886 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-11-04 do dziś
986 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-11-04 do dziś
1086 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2011-11-04 do dziś
1186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2011-11-04 do dziś
1286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-04 do dziś
1303 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2011-11-04 do dziś
1446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-11-04 do dziś
1546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-11-04 do dziś
1658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-11-04 do dziś
1763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2011-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2006 okres 2005 R.2006-03-30 do dziś
2data złożenia 26.03.2007 okres 2006 ROK2007-04-03 do dziś
3data złożenia 04.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-09 do dziś
4data złożenia 25.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-30 do dziś
5data złożenia 17.03.2010 okres 2009 ROK2010-03-23 do dziś
6data złożenia 18.03.2011 okres 2010 ROK2011-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-03-30 do dziś
22006 ROK2007-04-03 do dziś
32007 ROK2008-04-09 do dziś
42008 ROK2009-06-30 do dziś
52009 ROK2010-03-23 do dziś
62010 ROK2011-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-03-30 do dziś
22006 ROK2007-04-03 do dziś
32007 ROK2008-04-09 do dziś
42008 ROK2009-06-30 do dziś
52009 ROK2010-03-23 do dziś
62010 ROK2011-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów