„ART - BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000243498
Numer REGON: 300155325
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278130/21/929]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ART BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA2005-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZEŚNIA ulica RYNEK nr domu 7 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2010-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA: 04.10.2005 R. NOTARIUSZ: GRZEGORZ BARANOWSKI KANCELARIA: IRENA BARANOWSKA & GRZEGORZ BARANOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA -SPÓŁKA CYWILNA UL. KOŚCIELNA 12 A; 62-300 WRZEŚNIA NR REPERTORIUM: REPERTORIUM A NR 4803/05.2005-10-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.06.2006 R; REPERTORIUM A NR 3860/06; KANCELARIA NOTARIALNA -IRENA BARANOWSKA & GRZEGORZ BARANOWSKI SPÓŁKA CYWILNA; UL. KOŚCIELNA 12 A; 62-300 WRZEŚNIA -NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI ZMIENIONO PAR. 2, ZAŚ W PAR. 5 DODANO PKT 8.2006-08-04 do dziś
311.04.2008 R. REP. A NR 2534/2008 SŁAWOMIR ŁAKOMY PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WLKP. 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE 62-095, ZMIANA § 5, § 6, § 72008-04-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 3302/2009 SPORZĄDZONY PRZED BARTOSZEM GROBELNYM NOTARIUSZEM W OBORNIKACH W KANCELARII NOTARIALNEJ W OBORNIKACH PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 66, ZMIENIONO § 16 PKT 2.2010-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZAK2014-03-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2014-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁ ORAZ UDZIAŁ WYNOSZĄCY 1/2 (JEDNĄ DRUGĄ) CZĘŚĆ W KAŻDYM Z 201 UDZIAŁÓW NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z MARIOLĄ WOJCIECHOWSKĄ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.500,00 ZŁ2014-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2014-03-18 do dziś
2. ImionaMARIOLA JOANNA2014-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000,00 ZŁ ORAZ UDZIAŁ WYNOSZĄCY 1/2 (JEDNĄ DRUGĄ) CZĘŚĆ W KAŻDYM Z 201 UDZIAŁÓW NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z AGNIESZKĄ STASZAK O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.500,00 ZŁ2014-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego301500,00 ZŁ2008-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2010-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZAK2006-08-04 do dziś
2. ImionaADAM2006-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2005-10-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2005-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-04-25 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-04-25 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-04-25 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-04-25 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-04-25 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-25 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-04-25 do dziś
841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2009 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-04-14 do dziś
2data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-07-09 do dziś
3data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-07-09 do dziś
4data złożenia 21.09.2012 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-10-01 do dziś
5data złożenia 11.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
6data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-03 do dziś
7data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-03 do dziś
8data złożenia 28.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-24 do dziś
9data złożenia 14.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-14 do dziś
10data złożenia 14.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-14 do dziś
11data złożenia 14.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
12data złożenia 31.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-31 do dziś
13data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-07-09 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-04-14 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-07-09 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-07-09 do dziś
401.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-10-01 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-31 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2009-04-14 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2012-07-09 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-07-09 do dziś
401.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2012-10-01 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-22 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów