A I B GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000243356
Numer REGON: 240187099
Numer NIP: 6381674246
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-04-26
Sygnatura akt[RDF/377935/22/402]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA I B GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość WISŁA WIELKA2006-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WISŁA WIELKA ulica CIESZYŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 43-243 poczta WISŁA WIELKA kraj POLSKA 2006-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 03.10.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM MIRELĄ RADWAN W KANCELARII NOTARIALNEJ W PSZCZYNIE PRZY UL. KS.BP.BOGEDAINA 16, REP. A NR 6851/20052005-10-19 do dziś
221.02.2006 R., REPERTORIUM A NR 1060/2006, NOTARIUSZ MIRELA RADWAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE, UL. KS. BP. BOGEDAINA 16, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 3.2006-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYNA2005-10-19 do dziś
2. ImionaARTUR2005-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁ2005-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PRZY CZYM PRZY ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000 ZŁ WYMAGA SIE PODPISU PROKURENTA2005-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIG2005-10-19 do dziś
2. ImionaMARTA2005-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDYNA2019-11-27 do dziś
2. ImionaARTUR2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2019-11-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2019-11-27 do dziś
279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2019-11-27 do dziś
379 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2019-11-27 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.09.2006 okres 03.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-25 do dziś
2data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
3data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
4data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
5data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.10.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów