SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA RODZINNEGO 3E W JÓZEFOSŁAWIU

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000243134
Numer REGON: 140330370
Numer NIP: 1231070998
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/28203/21/992]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-10-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP1403303702006-06-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA RODZINNEGO 3E W JÓZEFOSŁAWIU2005-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość JÓZEFOSŁAW2005-10-12 do dziś
2. Adresulica SŁONECZNY SAD nr domu 17 kod pocztowy 05-500 poczta JÓZEFOSŁAW 2005-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 SIERPIEŃ 2005 ROK2005-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDNA OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2005-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMALICKI2005-10-12 do dziś
2. ImionaBOGDAN2005-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-10-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-12 do dziś
21. NazwiskoBADURA2005-10-12 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2005-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-06-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-10-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZOROWSKA2005-10-12 do dziś
2. ImionaDANUTA2005-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADURA2005-10-12 do dziś
2. ImionaJOANNA2005-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2005-10-12 do dziś
270 BUDOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH LOKALI WYNJAMOWANIA CZŁONKOM LUB INNYM OSOBOM LUB W CELU SPRZEDAŻY2005-10-12 do dziś
370 11 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2005-10-12 do dziś
470 12 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2005-10-12 do dziś
570 11 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2005-10-12 do dziś
670 12 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2005-10-12 do dziś
770 11 Z BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2005-10-12 do dziś
870 12 Z NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2005-10-12 do dziś
945 UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2005-10-12 do dziś
1070 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WUNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, W TYM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY2005-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-16 do dziś
2data złożenia 28.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
3data złożenia 04.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-16 do dziś
4data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-16 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-07-16 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Tbd2021-05-312021-06-14 do dziś