CASA ITALIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000242957
Numer REGON: 120117628
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2019-07-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21054/19/322]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCASA ITALIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WENECJA nr domu 3 kod pocztowy 31-117 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2005, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. GRABOWSKIEGO 5/1; REPERTORIUM A 10488/20052005-10-10 do dziś
217.08.2006, REPERTORIUM A NR 9925/2006, NOTARIUSZ ELŻBIETA STELMACH, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA STELMACH, KRZYSZTOF MAJ SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2006-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZECIAK2006-09-01 do dziś
2. ImionaJERZY2006-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2006-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2006-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2006-09-01 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2006-09-01 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-09-01 do dziś
455 HOTELE I RESTAURACJE2006-09-01 do dziś
560 23 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY2006-09-01 do dziś
663 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2006-09-01 do dziś
763 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-09-01 do dziś
863 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2006-09-01 do dziś
963 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-09-01 do dziś
1071 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-09-01 do dziś
1172 INFORMATYKA2006-09-01 do dziś
1274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-09-01 do dziś
1374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-09-01 do dziś
1474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2006-09-01 do dziś
1574 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2006-09-01 do dziś
1674 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2006-09-01 do dziś
1774 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-09-01 do dziś
1874 40 Z REKLAMA2006-09-01 do dziś
1974 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2006-09-01 do dziś
2074 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-09-01 do dziś
2180 EDUKACJA2006-09-01 do dziś
2291 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-09-01 do dziś
2370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-09-01 do dziś
2492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2006-09-01 do dziś
2522 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.01.2011 okres ROK 20072011-02-21 do dziś
2data złożenia 11.01.2011 okres ROK 20082011-02-21 do dziś
3data złożenia 11.01.2011 okres ROK 20092011-02-21 do dziś
4data złożenia 12.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-18 do dziś
5data złożenia 26.05.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-05 do dziś
6data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
7data złożenia 26.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
8data złożenia 15.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20072011-02-21 do dziś
2ROK 20082011-02-21 do dziś
3ROK 20092011-02-21 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-04-18 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20072011-02-21 do dziś
2ROK 20082011-02-21 do dziś
3ROK 20092011-02-21 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów