NOVENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000242897
Numer REGON: 140275501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2016-09-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45198/16/600]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140275501 NIP 11818105122007-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNOVENCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.09.2005-REP. A 8120/2005-NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LINDLEYA 14A LOK. 7 WARSZAWA -AKT ZAŁOŻYCIELSKI2005-10-06 do dziś
207.11.2006 R., REPERTORIUM A NUMER 13089/2006, NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 2 UST. 3.2006-12-06 do dziś
319-03-2007, REPERTORIUM A NUMER 3700/2007, KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA NOTARIALNA, UL. LINDLEYA 14A LOK. 7 02-013 WARSZAWA. ZMIANA § 2 UST. 1 I 2.2007-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAKIEĆ2007-04-26 do dziś
2. ImionaROMAN ANDRZEJ2007-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2008-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA2005-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAKIEĆ2007-04-26 do dziś
2. ImionaROMAN ANDRZEJ2007-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-04-26 do dziś
PREZES ZARZĄDU2008-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPKA2005-10-06 do dziś
2. ImionaSYLWIA KAROLINA2005-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2005-10-06 do dziś
263 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2005-10-06 do dziś
374 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2005-10-06 do dziś
474 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-06 do dziś
572 INFORMATYKA2005-10-06 do dziś
693 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-06 do dziś
771 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-10-06 do dziś
874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-10-06 do dziś
974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-10-06 do dziś
1074 40 Z REKLAMA2005-10-06 do dziś
1174 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-10-06 do dziś
1250 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-10-06 do dziś
1374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-10-06 do dziś
1474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-10-06 do dziś
1551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-10-06 do dziś
1652 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-10-06 do dziś
1755 HOTELE I RESTAURACJE2005-10-06 do dziś
1865 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2005-10-06 do dziś
1967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-06 do dziś
2067 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2005-10-06 do dziś
2170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2006 okres OD 7 PAŹDZIERNIKA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-09-06 do dziś
2data złożenia 16.04.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-04-26 do dziś
3data złożenia 28.07.2009 okres 20082009-09-02 do dziś
4data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-20 do dziś
5data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
7data złożenia 11.07.2013 okres 20122013-11-08 do dziś
8data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 7 PAŹDZIERNIKA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-09-06 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-04-26 do dziś
320082009-09-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
720122013-11-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 7 PAŹDZIERNIKA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-09-06 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-04-26 do dziś
320082009-09-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
720122013-11-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów