RAJ-WAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000242849
Numer REGON: 220117430
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2014-12-12
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/16362/14/477]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRAJ-WAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2005-10-06 do dziś
2. Adresulica PODMIEJSKA nr domu 7 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI 2005-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONA W DNIU 23.09.2005 ROKU PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ KNIAŻYCKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM, REP. A NR 3784/2005.2005-10-06 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.08.2006 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ KNIAŻYCKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM, REP. A NR 3768/2006, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 6 I 15.1 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 16.08.2006 ROKU PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ KNIAŻYCKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM, REP. A NR 3842/2006, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2006-08-31 do dziś
301.09.2009 R.REPERTORIUM A NR 3037/2009 NOTARIUSZ BEATA ROZBICKA CZARNECKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY UL. KOSSAKA 4 ZMIENIONO: § 2, § 6, § 15 PKT 2. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHTA2009-10-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2009-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 495002009-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2009-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁOWIEC KUCHTA2009-10-07 do dziś
2. ImionaMONIKA ROZALIA2009-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2009-10-07 do dziś
210 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2009-10-07 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-07 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-07 do dziś
547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-05-20 do dziś
2data złożenia 22.03.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 - 31.12.20072013-05-20 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082013-05-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 - 31.12.20072013-05-20 do dziś
201.01.2008 - 31.12.20082013-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów