„ASTRUM REKLAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000242836
Numer REGON: 140394393
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-03-30
Sygnatura akt[RDF/102517/19/49]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140394393 NIP 52133931092015-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRUM REKLAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MODLIŃSKA nr domu 129B nr lokalu 25 kod pocztowy 03-186 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KANCELARIA NOTARIALNA TADEUSZ SOJKA NOTARIUSZ UL. DOMANIEWSKA 39A 02-672 WARSZAWA AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2005 R. REPERTORIUM A NR 4975/20052005-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKA MAŁOLEPSZA2005-10-07 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2005-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ2005-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKA MAŁOLEPSZA2005-10-07 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2005-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-03-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2019-03-06 do dziś
218 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2019-03-06 do dziś
373 1 REKLAMA2019-03-06 do dziś
493 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-03-06 do dziś
559 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2019-03-06 do dziś
646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2019-03-06 do dziś
718 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-03-06 do dziś
868 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-06 do dziś
993 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2015 okres OD 01.07.2006 DO 31.12.20062015-10-02 do dziś
2data złożenia 23.08.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-10-02 do dziś
3data złożenia 23.08.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-10-02 do dziś
4data złożenia 23.08.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-02 do dziś
5data złożenia 23.08.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-02 do dziś
6data złożenia 23.08.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-02 do dziś
7data złożenia 27.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
8data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
9data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-28 do dziś
10data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-30 do dziś
11data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2006 DO 31.12.20062015-10-02 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-10-02 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-10-02 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-02 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-02 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2006 DO 31.12.20062015-10-02 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-10-02 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-10-02 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-02 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-02 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów