A.M.G. FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000242781
Numer REGON: 100066160
Numer NIP: 7272657396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/449600/22/384]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP1000661602005-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.G. FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze 11402005-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2006-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2006-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica KAROLEWSKA nr domu 1 kod pocztowy 90-560 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2006-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 2.12.1988 R., NOT. Z. KRÓL, PBN W ŁODZI, REP. A NR I 2741/88. W DNIU 22.08.2005 R., NOT. A. GOŹDZIALSKA, KN W ŁODZI, REP. A NR 2292/2005 ZMIENIONO § 2, § 4, § 6, § 8, § 10, § 12, OD § 14 DO § 20, § 23, § 24, SKREŚLONO § 25, § 26 I § 27.2005-10-10 do dziś
222.02.2011 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1467/2011, UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2011-04-29 do dziś
325.11.2011 R., REPERTORIUM A NR 10992/2011, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, ZMIANA § 8 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2011-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKA2005-10-10 do dziś
2. ImionaBEATA2005-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76.180,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPIEC2005-10-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ JANUSZ2005-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79.110,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNAWSKI2009-04-02 do dziś
2. ImionaPIOTR ARTUR2009-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79.110,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITUCHA2011-04-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.040,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego316440,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2005-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPIEC2005-10-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ JANUSZ2005-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNAWSKI2005-10-10 do dziś
2. ImionaPIOTR ARTUR2005-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 12 A DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA POZOSTAŁA2005-10-10 do dziś
265 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-10-10 do dziś
365 21 Z LEASING FINANSOWY2005-10-10 do dziś
465 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2005-10-10 do dziś
565 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-10-10 do dziś
667 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM2005-10-10 do dziś
767 12 A DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA2005-10-10 do dziś
867 12 B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH2005-10-10 do dziś
967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
1070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-10-10 do dziś
1170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-10-10 do dziś
1270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-10-10 do dziś
1370 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-10-10 do dziś
1470 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-10-10 do dziś
1571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2005-10-10 do dziś
1671 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2005-10-10 do dziś
1771 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-10-10 do dziś
1871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2005-10-10 do dziś
1972 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-10-10 do dziś
2072 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-10-10 do dziś
2174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-10-10 do dziś
2274 40 Z REKLAMA2005-10-10 do dziś
2374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-10-10 do dziś
2474 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
2585 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2006 okres 1 STYCZNIA 2005 R. -31 GRUDNIA 2005 R.2006-09-27 do dziś
2data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
3data złożenia 01.07.2008 okres 2007 R.2008-07-17 do dziś
4data złożenia 24.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
5data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 2010 ROK2011-11-09 do dziś
7data złożenia 29.06.2012 okres 2011 R.2012-07-23 do dziś
8data złożenia 20.06.2013 okres 2012 R.2013-08-30 do dziś
9data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2005 R. -31 GRUDNIA 2005 R.2006-09-27 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
32007 R.2008-07-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
62010 ROK2011-11-09 do dziś
72011 R.2012-07-23 do dziś
82012 R.2013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-24 do dziś
22007 R.2008-07-17 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-05-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
52010 R.2011-11-09 do dziś
62011 R.2012-07-23 do dziś
72012 R.2013-08-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów