„ASTER BOYER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000242719
Numer REGON: 180071055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/259834/20/376]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTER BOYER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat BRZOZOWSKI gmina BRZOZÓW miejscowość BRZOZÓW2005-10-06 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 2 kod pocztowy 36-200 poczta BRZOZÓW 2005-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 12.09.2005 R. PRZEZ NOTARIUSZA MGR ROMANA KARASIA W BRZOZOWIE ZOSTAŁA SPORZĄDZONA UMOWA SPÓŁKI W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO POD REP. A NR 3588/2005 KANCELARIA NOTARIALNA ROMAN KARAŚ W BRZOZOWIE2005-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIBOR2005-10-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2005-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ2015-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIBOR2015-05-20 do dziś
2. ImionaANNA ANETTA2015-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁ2015-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2005-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIBOR2015-05-20 do dziś
2. ImionaANNA ANETTA2015-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIBOR2005-10-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2005-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-20 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2015-05-20 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-20 do dziś
447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2015-05-20 do dziś
518 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3data złożenia 20.04.2015 okres OD 12.09.2005 DO 31.12.20052015-05-20 do dziś
4data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-05-20 do dziś
5data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-05-20 do dziś
6data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-05-20 do dziś
7data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-05-20 do dziś
8data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-05-20 do dziś
9data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-20 do dziś
10data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
11data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
12data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 12.09.2005 DO 31.12.20052015-05-20 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-05-20 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-05-20 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-05-20 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-05-20 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-05-20 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 12.09.2005 DO 31.12.20052015-05-20 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-05-20 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-05-20 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-05-20 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-05-20 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-05-20 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów