GT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000242717
Numer REGON: 140275470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2013-11-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/48029/13/857]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140275470 NIP 11818105062007-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MODLIŃSKA nr domu 6 kod pocztowy 03-216 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.09.2005 -REP. A 8216/2005 -NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ W WARSZAWIE2005-10-05 do dziś
219.12.2007 REP. A NR 18672/2007 -NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 2 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2007-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-10-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŹLICKI2005-10-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2005-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PLN 25.000 ZŁ2005-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŹLICKI2005-10-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2005-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PLN 25.000 ZŁ2005-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI2005-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŹLICKI2005-10-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2005-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2005-10-05 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-10-05 do dziś
374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-10-05 do dziś
474 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-05 do dziś
572 INFORMATYKA2005-10-05 do dziś
693 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-05 do dziś
701 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO2005-10-05 do dziś
801 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2005-10-05 do dziś
901 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2005-10-05 do dziś
1063 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-10-05 do dziś
1145 BUDOWNICTWO2005-10-05 do dziś
1271 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-10-05 do dziś
1350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-10-05 do dziś
1451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-10-05 do dziś
1552 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-10-05 do dziś
1655 HOTELE I RESTAURACJE2005-10-05 do dziś
1765 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2005-10-05 do dziś
1867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-10-05 do dziś
1967 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2005-10-05 do dziś
2074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-10-05 do dziś
2174 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2005-10-05 do dziś
2274 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-10-05 do dziś
2374 40 Z REKLAMA2005-10-05 do dziś
2474 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-10-05 do dziś
2574 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-10-05 do dziś
2670 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2007 okres 05.10.2005 R. -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
2data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-11 do dziś
3data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-04 do dziś
4data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.10.2005 R. -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.10.2005 R. -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów