LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE „SPECTRA” SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR BONISŁAWSKI, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000242438
Numer REGON: 190518353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[RDF/586167/24/243]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM ŚRODOWISKOWE „SPECTRA” SPÓŁKA JAWNA WALDEMAR BONISŁAWSKI, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJ2005-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2010-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WEJHEROWO ulica UL. RYBACKA nr domu 24 nr lokalu 32 kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA 2021-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2004 R. 15.09.2005 R. ZMIENIONO PAR. 12, PAR. 13 PKT 22005-09-29 do dziś
218.12.2009 R. -ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2010-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-09-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LABORATORIUM ŚRODOWISKOWE „SPECTRA” W SPÓŁKĘ JAWNĄ, KTÓREJ WSPÓLNIKAMI SĄ WSZCZYSCY DOTYCHCZASOWI UDZIAŁOWCY SPÓŁKI ZO.O., ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17.05.2005 R. PODJĘTĄ W OBECNOŚCI NOTARIUSZA -ANNY KELPIN W WEJHEROWIE (AKT NOTARIALNY REP. A NR 6163/2004)2005-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLABORATORIUM ŚRODOWISKOWE „SPECTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000050527 2005-09-29 do dziś
5. Numer REGON1905183532005-09-29 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONISŁAWSKI2005-09-29 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2005-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-09-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2005-09-29 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JAN2005-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-09-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-09-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2005-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONISŁAWSKI2005-09-29 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2005-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2005-09-29 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ JAN2005-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-01-11 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-01-11 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-11 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-11 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-01-11 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-01-11 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-01-11 do dziś
826 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2010-01-11 do dziś
933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-01-11 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2007 okres 29.09.2005 -31.12.20052007-12-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.09.2005 -31.12.20052007-12-28 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-09 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów