SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CONSENSUS” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000242319
Numer REGON: 330306150
Numer NIP: 6731007876
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-12-28
Sygnatura akt[RDF/463671/22/708]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-09-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 330306150 NIP 67310078762008-07-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CONSENSUS” W LIKWIDACJI2005-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 642005-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina BORNE SULINOWO miejscowość BORNE SULINOWO2005-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BORNE SULINOWO ulica UL. TARGOWA nr domu 5 kod pocztowy 78-449 poczta BORNE SULINOWO kraj POLSKA 2020-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.04.1994 R.2005-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuLIKWIDATOR2005-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2005-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMATYSIAK2005-09-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JERZY2005-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?LIKWIDATOR2005-09-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOĆKO2005-09-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2005-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULWIEC2005-09-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2005-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJACZ2005-09-28 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2005-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-07-22 do dziś
2data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-07-22 do dziś
3data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
4data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
5data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
6data złożenia 14.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-14 do dziś
7data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
8data złożenia 08.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
9data złożenia 28.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.05.2000 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW2005-09-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO -LIKWIDATOR2005-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIAK2005-09-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów