L&T COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000242234
Numer REGON: 320060069
Numer NIP: 8522465699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-11-10
Sygnatura akt[RDF/570134/23/867]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&T COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina RAKONIEWICE miejscowość RAKONIEWICE2009-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość RAKONIEWICE ulica UL. ZAMKOWA nr domu 2 kod pocztowy 62-067 poczta RAKONIEWICE kraj POLSKA 2017-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.2005 R. REPERTORIUM A NR 1847/2005 NOTARIUSZ LESZEK BIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.09.2005 R. REPERTORIUM A NR 3013/2005 NOTARIUSZ LESZEK BIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, USUNIĘCIE ZAPISU PAR. 9 UST. 3 PKT 1 UMOWY2005-09-28 do dziś
222 GRUDNIA 2008 R. NOTARIUSZ LESZEK BIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 8498/2008 -ZMIANA § 1 UST. 3 I ZMIANA § 5.2009-01-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2012 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA UKRAIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 2102/2012 - ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 7 UMOWY SPÓŁKI; TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2012-12-28 do dziś
426.05.2017R., REP. A NR 3520/2017, NOTARIUSZ JANINA KATYŃSKA-URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI - §1-§232017-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZEL2017-07-07 do dziś
2. ImionaPAULINA2017-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ2017-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2017-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZEL2017-07-07 do dziś
2. ImionaPAULINA2017-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2017-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy102 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2017-07-07 do dziś
216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2017-07-07 do dziś
320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-07-07 do dziś
432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2017-07-07 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-07-07 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-07-07 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-07-07 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-07-07 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 01 LISTOPADA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-08-01 do dziś
2data złożenia 25.05.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-05 do dziś
3data złożenia 10.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-01 do dziś
4data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
5data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
6data złożenia 15.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
7data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
8data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-05 do dziś
9data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10data złożenia 18.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
11data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
18data złożenia 22.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-22 do dziś
19data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
20data złożenia 09.11.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-09 do dziś
21data złożenia 10.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 LISTOPADA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-08-01 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-05 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-22 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101 LISTOPADA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-08-01 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-05 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-22 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów