INTEGRAL SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000241990
Numer REGON: 140271472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2017-01-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/50543/16/46]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL SYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-09-26 do dziś
2. Adresulica WALICÓW nr domu 11 kod pocztowy 00-851 poczta WARSZAWA 2005-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.09.2005 R. NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4120/2005;2005-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOL2005-09-26 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2005-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2014-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOL2014-12-08 do dziś
2. ImionaKALINA MARIA2014-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOL2005-09-26 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2005-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-09-26 do dziś
274 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-09-26 do dziś
371 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-09-26 do dziś
493 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-09-26 do dziś
522 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-09-26 do dziś
622 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-09-26 do dziś
752 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-09-26 do dziś
873 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2005-09-26 do dziś
974 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-09-26 do dziś
1072 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-09-26 do dziś
1174 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-09-26 do dziś
1272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-09-26 do dziś
1372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-09-26 do dziś
1472 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-09-26 do dziś
1572 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-09-26 do dziś
1645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (WYKONYWANIE STRUKTURALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH W BUDYNKACH)2005-09-26 do dziś
1730 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2005-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-05 do dziś
2data złożenia 30.05.2008 okres 2005/20062008-06-10 do dziś
3data złożenia 08.04.2009 okres 2008 ROK2009-04-15 do dziś
4data złożenia 11.04.2010 okres 2009 ROK2010-04-22 do dziś
5data złożenia 07.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-14 do dziś
6data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
7data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
8data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
9data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-06-05 do dziś
22005/20062008-06-10 do dziś
32008 ROK2009-04-15 do dziś
42009 ROK2010-04-22 do dziś
52010 ROK2011-04-14 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-06-05 do dziś
22005/20062008-06-10 do dziś
32008 ROK2009-04-15 do dziś
42009 ROK2010-04-22 do dziś
52010 ROK2011-04-14 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów