„HETEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000241889
Numer REGON: 120115405
Numer NIP: 7352636338
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2017-06-26
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/17434/17/497]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HETEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2005-09-29 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 18 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG 2005-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„HETEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2005-09-29 do dziś
3. Adresulica RYNEK nr domu 18 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG 2005-09-29 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.2005 R., NOTARIUSZ IZABELA GRUDNIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWYM TARGU, REPERTORIUM A NUMER 5198/20052005-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNICKI2005-09-29 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW NESTOR2005-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2005-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2005-09-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNICKI2005-09-29 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW NESTOR2005-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2005-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2007 okres ZA 2005 R.2007-07-03 do dziś
2data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-04 do dziś
3data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK2009-08-28 do dziś
4data złożenia 17.08.2009 okres 01.01.2007-31.12.2007 ROK2009-08-28 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
6data złożenia 19.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-28 do dziś
7data złożenia 01.08.2012 okres 01.01.2011 31.12.20112012-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2007-07-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-04 do dziś
301.01.2008-31.12.2008 ROK2009-08-28 do dziś
401.01.2007-31.12.2007 ROK2009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-28 do dziś
701.01.2011 31.12.20112012-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 R.2007-07-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-04 do dziś
301.01.2008-31.12.2008 ROK2009-08-28 do dziś
401.01.2007-31.12.2007 ROK2009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-28 do dziś
701.01.2011 31.12.20112012-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów