„BUDER GA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000241672
Numer REGON: 280056868
Numer NIP: 7412002012
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-08-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/35296/21/878]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDER GA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 182 kod pocztowy 02-670 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDER GA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OSTRÓDZIE2018-06-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2018-06-25 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTRÓDA ulica UL. 1 DYWIZJI nr domu 7 nr lokalu 01 kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2018-06-25 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 06.09.2005 R. NOTARIUSZ ADAM BIERANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE REP. A NR 4479/052005-09-23 do dziś
210.04.2009 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA SINKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRÓDZIE, REP. A NR 1806/2009 -ZMIENIONO § 6, § 12, § 17 UMOWY SPÓŁKI2009-06-17 do dziś
310.03.2014 R. NOTARIUSZ LIDIA WOJEWÓDZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 777/2014, ZMIENIONO: § 3, § 17 UMOWY2014-03-13 do dziś
406.12.2017R., REPERTORIUM A NR 7324/2017, NOTARIUSZ ANNA MACIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRÓDZIE, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-09 do dziś
502.10.2018 R., REP. A NR 7229/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA BUCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRÓDZIE. ZMIANA § 3.2018-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJ2021-01-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MONIKA2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 251.00,00 ZŁOTYCH2021-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego251000,00 PLN2005-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 PLN2005-09-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2005-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJ2005-09-23 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2005-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy109 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-06-17 do dziś
239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-06-17 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-06-17 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-06-17 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-06-17 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-06-17 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-06-17 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-17 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-06-17 do dziś
1008 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2006 okres 06.09.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-21 do dziś
2data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
3data złożenia 30.06.2009 okres 2007 R., 2008 R.2009-07-22 do dziś
4data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
5data złożenia 30.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
6data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
7data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-17 do dziś
8data złożenia 22.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
9data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
10data złożenia 12.01.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-12 do dziś
11data złożenia 12.01.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-12 do dziś
12data złożenia 12.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
13data złożenia 12.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.09.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
32007 R., 2008 R.2009-07-22 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.09.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
32007 R., 2008 R.2009-07-22 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-16 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2020-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2020-09-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-09-24 do dziś
5. Określenie osobyNADZORCA SĄDOWY2020-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan SĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr V GR 3/31 data 26.05.20212021-08-25 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2021-08-25 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów