„A. WSÓŁ, J. MICÓR - ARCHITEKCI SPÓŁKA PARTNERSKA”

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000241650
Numer REGON: 020144516
Numer NIP: 8982072582
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-02-08
Sygnatura akt[RDF/467886/23/186]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2005-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. WSÓŁ, J. MICÓR ARCHITEKCI SPÓŁKA PARTNERSKA”.2005-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina WROCŁAW-FABRYCZNA miejscowość WROCŁAW2005-09-27 do dziś
2. Adresulica PADEREWSKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 51-612 poczta WROCŁAW 2005-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ O NUMERZE REP. A 3968/2005, ZAWARTA W DNIU 30.06.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM MGR ANNĄ ROMANĄ SARECKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 4 B2005-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoWSÓŁ2005-09-27 do dziś
2. ImionaANNA IWONA2005-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-27 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2005-09-27 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2005-09-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2005-09-27 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-09-27 do dziś
2
1. NazwiskoMICÓR2005-09-27 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2005-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-27 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2005-09-27 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-09-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-09-27 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-09-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ OBAJ PARTNERZY T.J.: 1. JOANNA MICÓR; 2. ANNA WSÓŁ, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2005-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSÓŁ2005-09-27 do dziś
2. ImionaANNA IWONA2005-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICÓR2005-09-27 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2005-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2012-05-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-05-04 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-05-04 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-04-14 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-04-14 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-14 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-04-14 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-14 do dziś
618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2017-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-17 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów