MBM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000241585
Numer REGON: 011024549
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2017-08-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/62448/17/102]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011024549 NIP 52100823952011-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMBM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-22 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 293062005-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WYGLĘDOWSKA nr domu 4 nr lokalu 41 kod pocztowy 02-645 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.09.1991 R. -AKT NOTARIALNY NOT. DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA REP. A 4179/91 26.08.2005 R. -AKT NOTARIALNY NOT. ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZWIE REP. A NR 5541/2005, ZMIANA §§ OD 2 DO 19; DODANO §§ OD 19 DO 24.2005-09-22 do dziś
212.08.2011 R., REP. A NR 6078/2011, ASESOR NOTARIALNY ANETA ORCZYK, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. GRZYBOWSKIEJ 12/14 LOKAL B-2, ZMIENIONO § 2, § 7, § 11 UST. 1, § 13, § 19 UMOWY SPÓŁKI. DODANO § 22 Z INDEKSEM 1. 08.11.2011 R., REP. A NR 4024/2011, NOTARIUSZ PAULINA NOWACZYK-KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. JEŻYCKA 31/13, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2011-11-22 do dziś
330.11.2016R., REPERTORIUM A NR 5308/2016, NOTARIUSZ SZYMON KRZYSZCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2016-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANEK2005-09-22 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MATEUSZ2005-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁ2011-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASEK2016-12-16 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2011-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500,00 ZŁ2011-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2005-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASEK2015-11-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2015-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2016-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy111 PRODUKCJA NAPOJÓW2016-12-16 do dziś
220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-12-16 do dziś
322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2016-12-16 do dziś
423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2016-12-16 do dziś
526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-12-16 do dziś
627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-12-16 do dziś
732 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2016-12-16 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-12-16 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2016-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
2data złożenia 05.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
3data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów