EXTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000241239
Numer REGON: 140205015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2017-08-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/58991/17/824]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140205015 NIP 52724851552010-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXTO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA 3 MAJA nr domu 12 kod pocztowy 00-391 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJA KOREWICKIEGO, REPERTORIUM A NUMER 8545/20052005-09-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.02.2008 R., REP. A NR 1123/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ANDRZEJA KOREWICKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOPERNIKA 13, ZM § 1, 5, § 12 PKT 52008-04-11 do dziś
310.12.2009 R., REP. A NR 8370/2009, SPROSTOWANIE Z DN. 11.02.2010 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI -NOTARIUSZ UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33,00-379 WARSZAWA ZMIANIE ULEGŁA CAŁA TREŚĆ UMOWY2010-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREJMAN2008-04-11 do dziś
2. ImionaKAMILA2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ2008-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2008-04-11 do dziś
2. ImionaARTUR2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2008-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2008-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREJMAN2008-04-11 do dziś
2. ImionaKAMILA2008-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-09-17 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-09-17 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-09-17 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-09-17 do dziś
573 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-09-17 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-09-17 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-09-17 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-09-17 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-09-17 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-27 do dziś
2data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-14 do dziś
3data złożenia 06.09.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-09-17 do dziś
4data złożenia 23.04.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-05-09 do dziś
5data złożenia 19.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
6data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-04 do dziś
7data złożenia 04.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-16 do dziś
10data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-09-17 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-05-09 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082010-09-17 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102012-05-09 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów