SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEDICA III”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000241214
Numer REGON: 010212970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-11-13
Sygnatura akt[RDF/181658/19/403]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-09-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010212970 NIP 95212224002013-04-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEDICA III”2005-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ REJESTROWY nr w rejestrze ARS 28922005-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-09-13 do dziś
2. Adresulica SEROCKA nr domu 9/11 kod pocztowy 04-333 poczta WARSZAWA 2005-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.06.1991 R. 22.08.2005 R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2005-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM2005-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZCZERBACZEWICZ2017-08-23 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-23 do dziś
21. NazwiskoDĄBROWSKI2016-03-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-18 do dziś
31. NazwiskoBIADOŃ2005-09-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ2005-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-13 do dziś
41. NazwiskoJAROSŁAWSKI2005-09-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2005-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?VICE PREZES ZARZĄDU2005-09-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-13 do dziś
51. NazwiskoJAROSŁAWSKA2005-09-13 do dziś
2. ImionaDAGMARA2005-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZAJ2017-08-23 do dziś
2. ImionaMARIAN2017-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSŁAWSKA2016-03-18 do dziś
2. ImionaDAGMARA2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBEK2005-09-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-09-13 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-09-13 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-04-11 do dziś
2data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-04-11 do dziś
3data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-04-11 do dziś
4data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-04-11 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
6data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
7data złożenia 04.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
8data złożenia 24.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
9data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
10data złożenia 12.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-12 do dziś
11data złożenia 13.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 - 31.12.20082013-04-11 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112013-04-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów