FOR-MAX A.CZAMARA I R.LIPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000241109
Numer REGON: 060057890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-07-18
Sygnatura akt[RDF/168665/19/247]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFOR-MAX A.CZAMARA I R.LIPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2006-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO nr domu 162 kod pocztowy 20-436 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2015-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 29 SIERPNIA 2005 R.; 07.09.2005 R. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2005-09-09 do dziś
201.06.2006 ROKU NUMERY ZMIENIONYCH §; 6; 1; 2; 5; 10;2006-06-23 do dziś
3UCHWAŁA NR 8 Z DNIA 30.01.2012 R. ZMIENIONO § 5.2012-02-10 do dziś
401.07.2015 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI, NADTO W NAGŁÓWKU UMOWY ZAKTUALIZOWANO ADRES ZAMIESZKANIA JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW.2015-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAMARA2005-09-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW2005-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-06-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-06-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2006-06-23 do dziś
2. ImionaROBERT2006-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-06-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-06-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-06-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-06-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.KAŻDEMU WSPÓŁNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOSCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DO KWOTY 10 000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) Z WYJĄTKIEM SPRAW, KTÓRE POWODUJĄ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI NA KWOTĘ PRZEKRACZJĄCĄ 10 000 ZŁ (DZIEŚCIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), GDZIE SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓLNICY ANDRZEJ CZAMARA I ROBERT LIPIŃSKI ŁĄCZNIE. 2.KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI.2006-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2006-06-23 do dziś
2. ImionaROBERT2006-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAMARA2005-09-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW2005-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-02-10 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-10 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-02-10 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-10 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-10 do dziś
686 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.10.2010 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-10-12 do dziś
2data złożenia 01.10.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-10-12 do dziś
3data złożenia 01.10.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-10-12 do dziś
4data złożenia 01.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
5data złożenia 04.03.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-31 do dziś
6data złożenia 04.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-31 do dziś
7data złożenia 04.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-31 do dziś
8data złożenia 15.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-12 do dziś
9data złożenia 15.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-12 do dziś
10data złożenia 15.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-12 do dziś
11data złożenia 15.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
12data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-18 do dziś
13data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-10-12 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-10-12 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-10-12 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-31 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-31 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów