A 40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000241085
Numer REGON: 140303054
Numer NIP: 5272488277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-09-15
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/22593/5/768]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA 40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-09-15 do dziś
2. Adresulica ERAZMA CIOŁKA nr domu 13 kod pocztowy 01-445 poczta WARSZAWA 2005-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.07.2005 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA MACIEJKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 14, REPERTORIUM A NR 1588/20052005-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2005-09-15 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2005-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH2005-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY -SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA OŚWIADCZENIA CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY -SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ I W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI; -WSPÓŁDZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2005-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUJAK2005-09-15 do dziś
2. ImionaIWONA2005-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2005-09-15 do dziś
265 21 Z LEASING FINANSOWY2005-09-15 do dziś
365 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-09-15 do dziś
467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-09-15 do dziś
567 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2005-09-15 do dziś
670 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-09-15 do dziś
771 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-09-15 do dziś
872 INFORMATYKA2005-09-15 do dziś
974 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2005-09-15 do dziś
1074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-09-15 do dziś
1174 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-09-15 do dziś
1222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-09-15 do dziś
1374 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2005-09-15 do dziś
1474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-09-15 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2005-09-15 do dziś
1674 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-09-15 do dziś
1774 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2005-09-15 do dziś
1874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-09-15 do dziś
1974 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-09-15 do dziś
2080 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2005-09-15 do dziś
2185 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2005-09-15 do dziś
2292 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2005-09-15 do dziś
2324 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2005-09-15 do dziś
2493 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2005-09-15 do dziś
2545 BUDOWNICTWO2005-09-15 do dziś
2651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-09-15 do dziś
2752 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-09-15 do dziś
2855 HOTELE I RESTAURACJE2005-09-15 do dziś
2960 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2005-09-15 do dziś
3063 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów