AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000241046
Numer REGON: 020137893
Numer NIP: 8951842464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-06-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/20310/18/663]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020137893 NIP 89518424642009-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2018-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 SIERPNIA 2005 ROKU, DOROTA BELKA -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA, REPERTORIUM A 2986/2005.2005-09-12 do dziś
211.09.2009 R. -NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 61, REP. A NR 12418/2009; UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2009-09-16 do dziś
314.12.2009 R., REP. A NR 15879/2009, NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 61, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMARNICKI2013-06-07 do dziś
2. ImionaROMAN MICHAŁ2013-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2005-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMARNICKI2013-06-07 do dziś
2. ImionaROMAN MICHAŁ2013-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-09-16 do dziś
280 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-09-16 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-09-16 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-09-16 do dziś
555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2009-09-16 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-09-16 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-09-16 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-09-16 do dziś
979 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-09-16 do dziś
1079 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-16 do dziś
1193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-09-16 do dziś
1245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-09-16 do dziś
1345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-09-16 do dziś
1443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-09-16 do dziś
1541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-09-16 do dziś
1641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-09-16 do dziś
1743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-09-16 do dziś
1843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-09-16 do dziś
1943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-09-16 do dziś
2043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-09-16 do dziś
2143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-09-16 do dziś
2243 31 Z TYNKOWANIE2009-09-16 do dziś
2343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-09-16 do dziś
2443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-09-16 do dziś
2543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-09-16 do dziś
2643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-09-16 do dziś
2743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-09-16 do dziś
2843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-16 do dziś
2953 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-09-16 do dziś
3068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-16 do dziś
3168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-16 do dziś
3268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-09-16 do dziś
3368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-09-16 do dziś
3471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-09-16 do dziś
3571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-09-16 do dziś
3620 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2009-09-16 do dziś
3720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2009-09-16 do dziś
3846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-09-16 do dziś
3973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-09-16 do dziś
4073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-09-16 do dziś
4174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-09-16 do dziś
4277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-09-16 do dziś
4377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-09-16 do dziś
4435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-12-18 do dziś
4535 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-12-18 do dziś
4635 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-12-18 do dziś
4735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2009-12-18 do dziś
4846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-12-18 do dziś
4947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów