INSTYTUT PROBLEMÓW OCHRONY ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000240958
Numer REGON: 140233431
Numer NIP: 5272481594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-07-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/53484/19/852]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140233431 NIP 52724815942007-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PROBLEMÓW OCHRONY ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ASTRONOMÓW nr domu 3 nr lokalu 424 kod pocztowy 01-450 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.08.2005, NOTARIUSZ MAREK MAJCHRZAK W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK MAJCHRZAK TOMASZ PIEPER SPÓŁKA CYWILNA,00-630 WARSZAWA, UL. POLNA 22 LOK.13, REPERTORIUM A NR 5601/20052005-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYSZKOWSKA WÓJCIK2005-09-07 do dziś
2. ImionaZOFIA AGNIESZKA2005-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95000 ZŁOTYCH2005-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2016-01-15 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-01-15 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-15 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2016-01-15 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2016-01-15 do dziś
658 13 Z WYDAWANIE GAZET2016-01-15 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-01-15 do dziś
818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2016-01-15 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2007 okres 10.08.2005 -31.12.20062007-07-19 do dziś
2data złożenia 18.06.2008 okres 20072008-07-11 do dziś
3data złożenia 25.05.2009 okres 20082009-05-29 do dziś
4data złożenia 16.06.2010 okres 20092010-06-21 do dziś
5data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
7data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
8data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
9data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
10data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
11data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.08.2005 -31.12.20062007-07-19 do dziś
220072008-07-11 do dziś
320082009-05-29 do dziś
420092010-06-21 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.08.2005 -31.12.20062007-07-19 do dziś
220072008-07-11 do dziś
320082009-05-29 do dziś
420092010-06-21 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów