„A.M.B.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000240915
Numer REGON: 120085006
Numer NIP: 9930446189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-12-23
Sygnatura akt[RDF/463255/22/308]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.B.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2005-09-13 do dziś
2. Adresulica KS.STANISŁAWA INDYKA nr domu 6 nr lokalu 71 kod pocztowy 33-101 poczta TARNÓW 2005-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.2005 R. ELZBIETA ZYGADŁO KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU REP. A NUMER 4115/20052005-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIARZ2005-09-13 do dziś
2. ImionaAGATA2005-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2005-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPUSZAŃSKA RUSEK2006-12-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KINGA2006-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 45.000,00, -ZŁ2006-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2005-09-13 do dziś
245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2005-09-13 do dziś
345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-09-13 do dziś
445 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-09-13 do dziś
545 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2005-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.12.2006 okres 13.09.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-20 do dziś
2data złożenia 13.12.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-12-20 do dziś
3data złożenia 14.01.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-16 do dziś
4data złożenia 25.02.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-09 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
7data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-24 do dziś
8data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R2013-07-31 do dziś
9data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
16data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
17data złożenia 12.01.2022 okres OD 01.01.2021 DO 04.05.20212022-01-12 do dziś
18data złożenia 29.09.2022 okres OD 05.05.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
19data złożenia 22.12.2022 okres OD 01.01.2022 DO 10.12.20222022-12-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.09.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-12-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12. 2012 R2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 05.05.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.09.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-12-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
17OD 05.05.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji05.05.2021R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI, AKT NOT. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA DUSZKIEWICZA Z KAN. NOT W KRAKOWIE, REP A NR 2741/2021 ,2021-06-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2021-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBABIARZ2021-06-30 do dziś
2. ImionaAGATA IWONA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-30 do dziś
21. NazwiskoŁOPUSZAŃSKA RUSEK2021-06-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KINGA2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności05.05.2021R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI, AKT NOT. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA DUSZKIEWICZA Z KAN. NOT W KRAKOWIE, REP A NR 2741/2021 ,2021-06-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów