EWA MAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000240875
Numer REGON: 160037298
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/3882/21/396]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2005-09-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 160037298 NIP 75322692902007-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWA MAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2006-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina PAKOSŁAWICE miejscowość PAKOSŁAWICE2005-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość PAKOSŁAWICE ulica ————- nr domu ——— nr lokalu ———- kod pocztowy ———— poczta ————- kraj POLSKA 2014-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.07.2005 R. REP. A NR 2743/2005 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ ROZDOLSKĄ2005-09-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.08.2006 R. NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 3243/2006 ZMIENIONO PAR. 1 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2006-08-28 do dziś
311.06.2008 R., REP. A NR 4203/2008, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA -ZMIANA PAR. 1 PKT 3.2008-07-30 do dziś
416.04.2010 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2880/2010 ZMIENIONO PAR. 2. 16.04.2010 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2884/2010 ZMIENIONO PAR.: 1, 2, 3, 4, 5, 11.2010-06-01 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.11.2011 R., REP. A NR 8884/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI2011-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2006-08-28 do dziś
2. ImionaEWA ZOFIA2005-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-08-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2006-08-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-09-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2005-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBEK2011-12-16 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-12-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej37.500,00 ZŁ2011-12-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego37.500,00 ZŁ2011-12-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA2005-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2006-08-28 do dziś
2. ImionaEWA ZOFIA2005-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2010-06-01 do dziś
246 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-06-01 do dziś
346 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-06-01 do dziś
447 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-01 do dziś
547 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-01 do dziś
647 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-01 do dziś
747 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-01 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-01 do dziś
947 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-01 do dziś
1046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2021-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
2data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-01 do dziś
3data złożenia 08.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
4data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
5data złożenia 15.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-29 do dziś
6data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
7data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-21 do dziś
8data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-21 do dziś
9data złożenia 12.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-08-21 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów