A. ZABOROWSKI AKTIEBOLAG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000240743
Numer REGON: 120103974
Numer NIP: 1060000369
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/387844/22/978]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2005-09-06 do dziś
3. NazwaA. ZABOROWSKI AKTIEBOLAG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2005-09-06 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA. ZABOROWSKI AKTIEBOLAG2005-09-06 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoBOLAGSVERKET 556463-99782005-09-06 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-06 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-09-06 do dziś
2. Adres oddziałuulica ZACHODNIA nr domu 5 nr lokalu 12 A kod pocztowy 30-350 poczta KRAKÓW 2005-09-06 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj SZWECJA nazwa i jednostka podziału administracyjnego SKANE miejscowość HASSLEHOLM ulica KROKVAGEN nr domu 13 kod pocztowy 28151 poczta HASSLEHOLM 2005-09-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySAMODZIELNIE2005-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWSKI2005-09-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR NACZELNY2005-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoKULA2005-09-06 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2005-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 11 Z SZPITALNICTWO2005-09-06 do dziś
285 31 B POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, Z ZAKWATEROWANIEM2005-09-06 do dziś
352 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2005-09-06 do dziś
452 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2005-09-06 do dziś
565 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-09-06 do dziś
670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-09-06 do dziś
770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-09-06 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-09-06 do dziś
970 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-09-06 do dziś
1070 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-09-06 do dziś
1185 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2005-09-06 do dziś
1285 13 Z DZIAŁALNOŚĆ STOMATOLOGICZNA2005-09-06 do dziś
1385 14 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2005-09-06 do dziś
1485 14 B DZIAŁALNOŚĆ AMBULANSÓW WYPADKOWYCH2005-09-06 do dziś
1585 14 C DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA LUB ZESPOŁOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2005-09-06 do dziś
1685 14 D DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA2005-09-06 do dziś
1785 14 E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2005-09-06 do dziś
1885 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 27.09.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
2data złożenia 11.10.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-10-18 do dziś
3data złożenia 27.05.2008 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-08 do dziś
4data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
5data złożenia 23.12.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-05-20 do dziś
6data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
7data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
8data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
9data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
10data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
12data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
13data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-06 do dziś
14data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
15data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
16data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-06-08 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-05-20 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-09 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów