KAPITAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000240710
Numer REGON: 300178355
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2014-11-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/51637/14/495]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKAPITAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2014-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY W DNIU 15 LIPCA 2005 R. PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ MUSIAŁKIEWICZ -KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 19/3; REP. A NR 6258/2005.2005-09-14 do dziś
207.09.2005 R., REPERTORIUM A NR 8127/2005, AKTA NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM SAJDĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 19 M. 3, ZMIANA PARAGRAFU 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2005-12-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.12.2012 ROKU, (REP. A NR 12572/2012) NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŚLISKIEJ 3 LOK.1B ZMENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2013-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2013-04-02 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2013-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,002013-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2007-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2007-01-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-09-14 do dziś
255 40 Z BARY2005-09-14 do dziś
352 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-09-14 do dziś
452 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2005-09-14 do dziś
522 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2005-09-14 do dziś
622 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2005-09-14 do dziś
722 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DRUKU2005-09-14 do dziś
822 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-09-14 do dziś
922 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2005-09-14 do dziś
1052 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2005-09-14 do dziś
1152 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2005-09-14 do dziś
1252 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2005-09-14 do dziś
1374 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-09-14 do dziś
1474 40 Z REKLAMA2005-09-14 do dziś
1574 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-09-14 do dziś
1655 30 A RESTAURACJE2005-09-14 do dziś
1755 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2005-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2007 okres 15.07.2005 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
2data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-04 do dziś
3data złożenia 27.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
4data złożenia 28.07.2010 okres 2009 R.2010-08-13 do dziś
5data złożenia 03.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.07.2005 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
42009 R.2010-08-13 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.07.2005 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
42009 R.2010-08-13 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów