„ASTERIX CONSULTING I TELEKOMUNIKACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000240552
Numer REGON: 100073964
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2012-11-20
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21626/12/746]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP1000739642005-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTERIX CONSULTING I TELEKOMUNIKACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2005-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ———— ———- nr domu ————— nr lokalu ————— kod pocztowy ————- poczta ——————- kraj POLSKA 2012-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.08.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ ANNA GOŹDZIALSKA, REPERTORIUM A NR 2283/20052005-08-31 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO 15.12.2005 R., REPERTORIUM A NR 3766/2005, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ ANNA GOŹDZIALSKA, ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2006-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINK2005-09-26 do dziś
2. ImionaCHRISTOPH DANIEL2005-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH2005-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDECZYŃSKI2008-10-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ZYGMUNT2008-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-08-31 do dziś
293 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-31 do dziś
351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-08-31 do dziś
452 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-08-31 do dziś
564 20 C TRANSMISJA DANYCH2005-08-31 do dziś
664 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2005-08-31 do dziś
767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-31 do dziś
872 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-08-31 do dziś
972 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-08-31 do dziś
1072 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2005-08-31 do dziś
1155 30 A RESTAURACJE2006-01-16 do dziś
1274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-01-16 do dziś
1374 40 Z REKLAMA2006-01-16 do dziś
1474 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2006-01-16 do dziś
1574 86 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2006-01-16 do dziś
1674 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2006-01-16 do dziś
1774 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-01-16 do dziś
1855 10 Z HOTELE2006-01-16 do dziś
1955 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-01-16 do dziś
2055 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2006-01-16 do dziś
2155 40 Z BARY2006-01-16 do dziś
2255 51 Z STOŁÓWKI2006-01-16 do dziś
2355 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2006-01-16 do dziś
2472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2006-01-16 do dziś
2572 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-01-16 do dziś
2672 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-01-16 do dziś
2774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-10-31 do dziś
2data złożenia 29.09.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
3data złożenia 20.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-07 do dziś
4data złożenia 20.12.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-10-31 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-10-31 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów