ASSETS MANAGEMENT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000240490
Numer REGON: 356268971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-10-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/56803/14/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP3562689712005-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSETS MANAGEMENT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 51902005-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MIEDZIANA nr domu 11 nr lokalu 12 kod pocztowy 00-835 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2005, NOTARIUSZ BOGUMIŁA GAŃKO, KANCELARIA PRZY UL. KRUCZEJ 51, LOK. 103 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 345/2005 PARAGRAFY ZMIENIONE NR 3, 6, 9, 12, 16, 18, 20. PARAGRAFY USUNIĘTE NR 21, 22, 23. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY. 2.23.05.2005 R. NOTARIUSZ BOGUMIŁA GAŃKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 51, LOK. 103 REPERTORIUM A NR 575/2005 ZMIENIONO § 2 I § 6 UMOWY.2005-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNECHYPORENKO2013-06-17 do dziś
2. ImionaYAROSLAV2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ2013-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2005-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE.2005-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNECHYPORENKO2013-06-17 do dziś
2. ImionaYAROSLAV2013-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2013-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2005-08-31 do dziś
267 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM2005-08-31 do dziś
367 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-31 do dziś
467 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2005-08-31 do dziś
570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-08-31 do dziś
670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-08-31 do dziś
770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-08-31 do dziś
870 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-08-31 do dziś
970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-08-31 do dziś
1071 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.2005-08-31 do dziś
1172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-08-31 do dziś
1245 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2005-08-31 do dziś
1372 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-08-31 do dziś
1472 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2005-08-31 do dziś
1572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-08-31 do dziś
1672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-08-31 do dziś
1772 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-08-31 do dziś
1874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-08-31 do dziś
1974 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-08-31 do dziś
2074 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2005-08-31 do dziś
2174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-08-31 do dziś
2274 40 Z REKLAMA2005-08-31 do dziś
2345 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2005-08-31 do dziś
2474 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2005-08-31 do dziś
2574 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2005-08-31 do dziś
2674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-08-31 do dziś
2774 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2005-08-31 do dziś
2890 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2005-08-31 do dziś
2991 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2005-08-31 do dziś
3091 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2005-08-31 do dziś
3191 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-31 do dziś
3245 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-08-31 do dziś
3345 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-08-31 do dziś
3464 20 TELEKOMUNIKACJA2005-08-31 do dziś
3565 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-08-31 do dziś
3665 21 Z LEASING FINANSOWY2005-08-31 do dziś
3765 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów