FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „EDMARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000240380
Numer REGON: 370000803
Numer NIP: 6890000792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/4351/21/598]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP3700008032005-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „EDMARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2005-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KROŚNIE SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ V nr w rejestrze 2552005-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat BIESZCZADZKI gmina USTRZYKI DOLNE miejscowość USTRZYKI DOLNE2005-08-30 do dziś
2. Adresulica 29 LISTOPADA nr domu 26 kod pocztowy 38-700 poczta USTRZYKI DOLNE 2005-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.02.1991 R. PBN W USTRZYKACH DOLNYCH, REP. A NR 209/912005-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2005-08-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 6 UDZIAŁÓW PO 1.500 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ2005-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9000,00 PLN2005-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-08-30 do dziś
252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI2005-08-30 do dziś
393 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 22.04.20052005-08-30 do dziś
2data złożenia 18.02.2011 okres 2005, 2006, 2007, 2008, 20092011-05-18 do dziś
3data złożenia 20.12.2012 okres 2010, 20112013-04-11 do dziś
4data złożenia 06.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-06 do dziś
5data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
6data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-08-03 do dziś
7data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-10 do dziś
8data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-10 do dziś
9data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-10 do dziś
10data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-10 do dziś
11data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005, 2006, 2007, 2008, 20092011-05-18 do dziś
22010, 20112013-04-11 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-08-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005, 2006, 2007, 2008, 20092011-05-18 do dziś
22010, 20112013-04-11 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji08.12.1999 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 3256/99, KANCELARIA NOTARIALNA W USTRZYKACH DOLNYCH, NOT. ADAMSKA LILIANA2005-08-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2005-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-08-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki08.12.1999 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 3256/99, KANCELARIA NOTARIALNA W USTRZYKACH DOLNYCH, NOT. ADAMSKA LILIANA2005-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów