„BUDICON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000240314
Numer REGON: 240166772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-06-24
Sygnatura akt[RDF/210197/20/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDICON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2005-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica KONSTANTEGO DAMROTA nr domu 6 kod pocztowy 40-022 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2008-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2005 ROKU, NOTARIUSZ EWA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MŁYŃSKA 5/4, REP. A NR 3012/20052005-08-31 do dziś
210.05.2018R., REPERTORIUM A NR 2081/2018, NOTARIUSZ MARIUSZ ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: § 42018-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIK2010-10-27 do dziś
2. ImionaIGOR2010-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały112 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 112.000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPREUSS2019-03-21 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały952 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 952.000,00 ZŁ2019-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1064000,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1607000,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PRZYJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC WE DWÓCH LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.2005-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPREUSS2019-03-21 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2019-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy191 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2018-08-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-08-08 do dziś
268 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-08 do dziś
368 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-08 do dziś
468 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-08-08 do dziś
568 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-08 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-08-08 do dziś
781 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-08-08 do dziś
881 30 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-08-08 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
2data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
3data złożenia 24.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
4data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-09-26 do dziś
5data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
6data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
7data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
8data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
9data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
10data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
11data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-09-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102012-09-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-28 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów