NEXTEAM GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000240093
Numer REGON: 060048678
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-05-19
Sygnatura akt[RDF/201217/20/503]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEXTEAM GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2016-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ERAZMA PLEWIŃSKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 20-270 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2016-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ BRYL W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY FRETA 53/55 M.1, REP. A NR 2450/20052005-08-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27-01-2010 R., PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWALJEK, MAJA MATIAKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33,00-131 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 897/2010, ZMIANA AKTYKUŁU 6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2010-02-26 do dziś
326.06.2019 R, NOTARIUSZ EWA CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA, EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 1843/2019 ZMIENIONO: ARTYKUŁ 2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEXTEAM GROUP SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE2019-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2005-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASQUINI2005-08-23 do dziś
2. ImionaLUDOVIC ROLAND2005-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2010-02-26 do dziś
225 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2010-02-26 do dziś
327 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2010-02-26 do dziś
433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-02-26 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-02-26 do dziś
626 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2010-02-26 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-02-26 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-26 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2007 okres 23.08.2005 -31.12.20062007-09-27 do dziś
2data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
3data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
4data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
5data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-05 do dziś
6data złożenia 24.10.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-04-09 do dziś
7data złożenia 24.10.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-04-09 do dziś
8data złożenia 24.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
10data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
11data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
12data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
13data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14data złożenia 19.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-04-09 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-04-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
1223.08.2005 R. -31.12.2006 R.2007-12-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-04-09 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-04-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-25 do dziś
1023.08.2005 R. -31.12.2006 R.2007-12-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów