BUDKOP RYDUŁTOWY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000240026
Numer REGON: 272112478
Numer NIP: 6470523804
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-06-23
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/7116/20/327]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2721124782005-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDKOP RYDUŁTOWY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 106562005-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina RYDUŁTOWY miejscowość RYDUŁTOWY2005-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość RYDUŁTOWY kraj POLSKA 2020-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.1994 R. -NOTARIUSZ ZENON CHUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, REP. A NR 994/94 23.07.1998 R. -NOTARIUSZ KRZYSZTOF GILNER, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 7552/98, ZMIENIONO PAR. 16; SKREŚLONO PAR.: 20; 21; 22; 232005-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-25 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„NOWINY RYBNICKIE”2005-08-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLACHTA2005-08-25 do dziś
2. ImionaJAN2005-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6377, 14 ZŁ2005-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁOMSKI2005-08-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3720,00 ZŁ2005-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA2005-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0034730872005-08-25 do dziś
4. Numer KRS0000057506 2005-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3720,00 ZŁ2005-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego24800,00 PLN2005-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWA I REMONTY BUDYNKÓW2005-08-25 do dziś
274 30 KOSZTORYSOWANIE, EKSPERTYZY I OPINIE BUDOWLANE2005-08-25 do dziś
374 20 A PROJEKTOWANIE BUDOWLI I NADZÓR BUDOWLANY2005-08-25 do dziś
436 1 ROBOTY STOLARSKIE2005-08-25 do dziś
545 11 Z NIWELACJA GRUNTÓW, DRENAŻ I ODWADNIANIE2005-08-25 do dziś
674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-08-25 do dziś
745 3 ROBOTY INSTALATORSKIE, WODNO-KANALIZATORSKIE, GAZOWE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ELEKTRYCZNE I ODGROMOWE2005-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032005-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-11-18 do dziś
3data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052017-05-16 do dziś
4data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-05-16 do dziś
5data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-05-16 do dziś
6data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-05-16 do dziś
7data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-16 do dziś
8data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-16 do dziś
9data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-16 do dziś
10data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-16 do dziś
11data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-16 do dziś
12data złożenia 10.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
13data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji24.11.2005 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDKOP RYDUŁTOWY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 24.11.2005 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24.11.2005 R. PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA PSZONKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REPERTORIUM A NR 9981/20052013-03-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPRAW SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE OBU LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2013-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności24.11.2005 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDKOP RYDUŁTOWY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 24.11.2005 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24.11.2005 R. PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA PSZONKĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REPERTORIUM A NR 9981/20052013-03-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W GLIWICACH, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY D/S UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr XII GU 67/07 data 05.02.20082008-05-21 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY D/S UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH; XII GUP 1/08 -UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO data 07.10.20082008-12-22 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2008-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów