SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOLA” ADMINISTRATOR WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000239969
Numer REGON: 410010640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-11-25
Sygnatura akt[RDF/459190/22/201]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-09-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP4100106402005-09-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOLA” ADMINISTRATOR WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH2006-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 3902005-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina GOSTYŃ miejscowość GOLA2005-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLA nr domu 60 C kod pocztowy 63-800 poczta GOSTYŃ kraj POLSKA 2007-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.04.1992 R. 19.02.2000 R. UCHWALONO NOWY STATUT.2005-09-02 do dziś
217.06.2006 R.: -ZMIENIONO: § 1; § 34 PKT 1 I 3; § 36 PKT II; § 37 PKT 2; § 38; § 39 PKT 2 PPKT 12; § 39 PKT 3; § 40 PKT 1; § 48; -SKREŚLONO: W § 22 PKT 1 PPKT 4; § 25; W § 36 PKT I PPKT 11-13; §§ 42-45.2006-09-01 do dziś
322.06.2012 R. - ZMIENIONO: § 3 PKT III PPKT 1 STATUTU2013-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2005-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBRYL2012-01-12 do dziś
2. ImionaHANNA ANNA2012-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-12 do dziś
21. NazwiskoGINTER2005-09-02 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2005-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-02 do dziś
31. NazwiskoSTASZAK2005-09-02 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2005-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2005-09-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-02 do dziś
41. NazwiskoPASZKOWIAK2005-09-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-09-02 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBINSKA2012-01-12 do dziś
2. ImionaDOROTA AGNIESZKA2012-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULAS2012-01-12 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA TERESA2012-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPNY2012-01-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 SPÓŁDZIELNIA PROWADZI ADMINISTRACJĘ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH I NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2005-09-02 do dziś
270 PROWADZENIE ADMINISTRACJI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI BUDYNKÓW: A) DOMÓW, LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI B) DOMÓW, LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ AGENCJI WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA C) DOMÓW, LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH D) ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI, W SZCZEGÓLNOŚCI URZĄDZENIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ DOMOM I LOKALOM INFRASTRUKTURY2005-09-02 do dziś
370 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM I PRZEJĘTYM W ADMINISTRACJĘ W CELU UTRZYMANIA TYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM2005-09-02 do dziś
440 30 PROWADZENIE ZAKŁADÓW PRODUKCJI POMOCNICZEJ, KOTŁOWNIE2005-09-02 do dziś
545 2 ZAKŁADY USŁUGOWO-BUDOWLANE2005-09-02 do dziś
693 01 Z PRALNIE2005-09-02 do dziś
768 10 Z SPÓŁDZIELNIA MOŻE: KUPOWAĆ, NABYWAĆ I SPRZEDAWAĆ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK TJ. BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE I JEDNORODZINNE; SAMODZIELNE LOKALE MIESZKALNE WRAZ Z PRZYNALEŻNOŚCIAMI; BUDYNKI GOSPODARCZE LUB WYDZIELONE BOKSY GOSPODARCZE WRAZ Z PRZYNALEŻNOŚCIAMI; GRUNTY W CAŁOŚCI LUB UDZIAŁY W GRUNCIE2013-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
2data złożenia 26.11.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-05 do dziś
3data złożenia 13.02.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-27 do dziś
4data złożenia 11.03.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-26 do dziś
5data złożenia 03.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-10 do dziś
6data złożenia 16.12.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-12 do dziś
7data złożenia 19.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-02 do dziś
8data złożenia 04.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-18 do dziś
9data złożenia 04.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-18 do dziś
10data złożenia 04.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
11data złożenia 07.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-07 do dziś
12data złożenia 08.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-08 do dziś
13data złożenia 08.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-08 do dziś
14data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-06 do dziś
15data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-27 do dziś
16data złożenia 23.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-23 do dziś
17data złożenia 25.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-12 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-02 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-27 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2010-03-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-12 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-02 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-06 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-27 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów