FIRMA HANDLOWA „FEREX - 2” SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000239856
Numer REGON: 120109563
Numer NIP: 6792873898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391241/22/221]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „FEREX -2” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-08-19 do dziś
2. Adresulica DOMAGAŁY nr domu 1 nr lokalu 1 kod pocztowy 30-841 poczta KRAKÓW 2005-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.06.2005 R. NOTARIUSZ ANA ASCHENBRENNER PIEPRZYCA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A 3008/2005 UMOWA SPÓŁKI; 04.08.2005 R. ASESOR NOARIALNY MAGDALENA WYSZYŃSKA, ZASTĘPNA NOTARIUSZA MARII KWIECIŃSKIEJ STYBEL, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 9473/2005 ZMIANA § 2 I § 9 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2005-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKYJNO HANDLOWE FEREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3505113822005-08-19 do dziś
4. Numer KRS0000064651 2005-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH2005-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2005-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLEZIEŃ2005-08-19 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2005-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-08-19 do dziś
274 4 REKLAMA2005-08-19 do dziś
374 5 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2005-08-19 do dziś
492 7 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA2005-08-19 do dziś
570 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-08-19 do dziś
670 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2005-08-19 do dziś
774 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-08-19 do dziś
851 51 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2005-08-19 do dziś
965 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2005-08-19 do dziś
1067 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-08-19 do dziś
1171 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-08-19 do dziś
1252 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2005-08-19 do dziś
1352 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-08-19 do dziś
1455 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2005-08-19 do dziś
1555 52 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2005-08-19 do dziś
1651 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2005-08-19 do dziś
1751 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2005-08-19 do dziś
1851 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-08-19 do dziś
1951 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2005-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-05-27 do dziś
2data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-05-27 do dziś
3data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-05-27 do dziś
4data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-05-27 do dziś
5data złożenia 06.12.2012 okres 2010 ROK2013-01-31 do dziś
6data złożenia 06.12.2012 okres 2011 ROK2013-01-31 do dziś
7data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-01 do dziś
8data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
9data złożenia 15.11.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-29 do dziś
10data złożenia 15.11.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-29 do dziś
11data złożenia 15.11.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-29 do dziś
12data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
13data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
14data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
15data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
16data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-05-27 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-05-27 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-05-27 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-05-27 do dziś
52010 ROK2013-01-31 do dziś
62011 ROK2013-01-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-29 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2011-05-27 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-05-27 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-05-27 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-05-27 do dziś
52010 ROK2013-01-31 do dziś
62011 ROK2013-01-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-29 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-29 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów