SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOŻE” W BOŻEM

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000239440
Numer REGON: 510987537
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-24
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/10109/22/725]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP5109875372005-10-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOŻE” W BOŻEM2005-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RS 15352005-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat MRĄGOWSKI gmina MRĄGOWO miejscowość BOŻE2005-10-24 do dziś
2. Adresnr domu 14 kod pocztowy 11-700 poczta MRĄGOWO 2005-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.05.2000 R. UCHWAŁĄ NR 1/N/2005 WZ Z DNIA 04.06.2005 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU; UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/II/N/2005 Z DNIA 27.08.2005 R. ZMIENIONO § 13 UST. 2, UST. 3, § 15 UST. 2, § 25 UST. 4, § 33 UST. 2, § 35 UST. 4 PKT 3, § 63 UST. 2, § 63 UST. 3, SKREŚLONO § 22 STATUTU2005-10-24 do dziś
212.06.2013 R. ZMIENIONO CAŁY STATUT 21.11.2013 R. ZMIENIONO §11 UST.3, § 50 UST.1, § 63 UST.1, § 129 UST.22013-12-11 do dziś
318.06.2019 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2019-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2005-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWUOSOBOWA -PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2005-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJADACH2011-10-20 do dziś
2. ImionaDOROTA2011-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-20 do dziś
21. NazwiskoGRUTZMACHER2005-10-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-10-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIEWICZ2022-08-24 do dziś
2. ImionaTERESA2022-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2022-08-24 do dziś
2. ImionaJERZY2022-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIEWICZ2022-08-24 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2022-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2022-08-24 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2022-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJKA2022-08-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA TERESA2022-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoGROMADZKA SZCZEPANEK2022-08-24 do dziś
2. ImionaALINA2022-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-24 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2022-08-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2019-10-07 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-07 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-10-07 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2019-10-07 do dziś
536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2019-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-10-24 do dziś
2data złożenia 29.09.2008 okres ROK 20072008-12-29 do dziś
3data złożenia 23.12.2010 okres 2009 ROK2010-12-30 do dziś
4data złożenia 24.01.2011 okres 2006 ROK2011-02-21 do dziś
5data złożenia 24.01.2011 okres 2008 ROK2011-02-21 do dziś
6data złożenia 23.08.2012 okres 2011 ROK2012-08-27 do dziś
7data złożenia 04.07.2013 okres 2012 R.2013-12-11 do dziś
8data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
9data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
10data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
11data złożenia 13.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
12data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
13data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
15data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
16data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20072008-12-29 do dziś
22009 ROK2010-12-30 do dziś
32006 ROK2011-02-21 do dziś
42008 ROK2011-02-21 do dziś
52011 ROK2012-08-27 do dziś
62012 R.2013-12-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-10-24 do dziś
2ROK 20072008-12-29 do dziś
32009 ROK2010-12-30 do dziś
42006 ROK2011-02-21 do dziś
52008 ROK2011-02-21 do dziś
62011 ROK2012-08-27 do dziś
72012 R.2013-12-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów