BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000239265
Numer REGON: 140209148
Numer NIP: 5272481542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[RDF/295181/21/478]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-08-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140209148 NIP 52724815422007-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA2010-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA 24 MARCA 2005 R. W WARSZAWIE2005-08-05 do dziś
213 WRZEŚNIA 2007 R. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2007-12-06 do dziś
33.12.2008 R. ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2009-01-09 do dziś
4UCHWAŁA NR 5 I 6 Z DNIA 23 LISTOPADA 2009 R., ZMIANA § 2 I § 4 UMOWY SPÓŁKI2010-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA2007-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1904079262005-08-05 do dziś
4. Numer KRS0000008162 2005-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2010-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302010-04-07 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2010-04-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA OBYDWÓCH WSPÓLNIKÓW. 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPEŁNOMOCNIŁ PO DWIE OSOBY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KAŻDA Z TYCH OSÓB UPRAWNIONA JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA WSPÓLNIKA PRZEZ KTÓREGO ZOSTAŁA WSKAZANA. 3. OSOBY REPREZENTUJĄCE WSPÓLNIKA BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA: JAKUB NAGRABA I MAREK KLUSEK. 4. OSOBY REPREZENTUJĄCE WSPÓLNIKA SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA: INGA JĘDRZEJEWSKA I KRZYSZTOF KULIŃSKI.2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2010-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302010-04-07 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2010-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA2008-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1904079262008-02-26 do dziś
4. Numer KRS0000008162 2008-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-04-07 do dziś
271 20 Z BADANIA I ANALIZY TECHINICZNE2010-04-07 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-07 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-07 do dziś
537 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-04-07 do dziś
608 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-07 do dziś
709 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-04-07 do dziś
838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-04-07 do dziś
916 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2010-04-07 do dziś
1016 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2010-04-07 do dziś
1143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-04-07 do dziś
1223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-04-07 do dziś
1323 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2010-04-07 do dziś
1423 63 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2010-04-07 do dziś
1523 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-04-07 do dziś
1625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-04-07 do dziś
1732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-07 do dziś
1833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-04-07 do dziś
1933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-04-07 do dziś
2033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-04-07 do dziś
2126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-04-07 do dziś
2228 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-04-07 do dziś
2333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA.2010-04-07 do dziś
2438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-04-07 do dziś
2541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-07 do dziś
2649 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-07 do dziś
2742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-04-07 do dziś
2842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-04-07 do dziś
2943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH.2010-04-07 do dziś
3077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-04-07 do dziś
3146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-04-07 do dziś
3246 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2010-04-07 do dziś
3346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-04-07 do dziś
3446 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2010-04-07 do dziś
3543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-07 do dziś
3646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-04-07 do dziś
3747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-07 do dziś
3847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-07 do dziś
3947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-07 do dziś
4049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-04-07 do dziś
4152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-04-07 do dziś
4264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-07 do dziś
4368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-04-07 do dziś
4477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-04-07 do dziś
4577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH.2010-04-07 do dziś
4677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-07 do dziś
4762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-04-07 do dziś
4862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-04-07 do dziś
4962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-04-07 do dziś
5063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-04-07 do dziś
5158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-04-07 do dziś
5258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-04-07 do dziś
5372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-04-07 do dziś
5469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-04-07 do dziś
5573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-04-07 do dziś
5670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-07 do dziś
5764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-04-07 do dziś
5870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-04-07 do dziś
5971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2006 okres 01.09.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
2data złożenia 18.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
3data złożenia 08.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-24 do dziś
4data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-23 do dziś
5data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-05 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
7data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
8data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-10 do dziś
9data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
10data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
16data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008-31.12.20082009-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-24 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów