„ASUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000239047
Numer REGON: 140194607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-09-10
Sygnatura akt[RDF/238220/20/413]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140194607 NIP 52227793632007-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CYBERNETYKI nr domu 9 kod pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 LIPCA 2005 R., ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA ANTONOWICZ ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA MARTYNĘ GONSTAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W W-WIE, UL. KRASKI 31, REPERTORIUM A NR 2625/20052005-08-03 do dziś
210.11.2016 R., REP. A NR 7816/2016, NOTARIUSZ EWELINA WACHOWSKA-GIERS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6, § 7, § 8, § 21, § 22, § 24 ORAZ TYTUŁU CZĘŚCI X UMOWY.2016-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASUS EUROPE B.V.2018-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2005-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANIK2015-08-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR BARTŁOMIEJ2015-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-08-25 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-08-25 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-08-25 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-25 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-08-25 do dziś
682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-08-25 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-08-25 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-12-20 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.10.2007 okres 03.08.2005 -31.12.20062007-10-23 do dziś
2data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
3data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
4data złożenia 13.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
5data złożenia 01.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
6data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
7data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-14 do dziś
8data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
9data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
10data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
11data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
12data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.08.2005 -31.12.20062007-10-23 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.08.2005 -31.12.20062007-10-23 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-12 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów