ASTA FOOD SPÓŁKA JAWNA WANDA JANKOWSKA DARIUSZ JANKOWSKI

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000239046
Numer REGON: 140202063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/21153/11/998]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTA FOOD SPÓŁKA JAWNA WANDA JANKOWSKA DARIUSZ JANKOWSKI2005-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina JABŁONNA miejscowość JABŁONNA2005-08-05 do dziś
2. Adresulica PARKOWA nr domu 2 kod pocztowy 05-110 poczta JABŁONNA 2005-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 07.07.2005 ANEKS DO UMOWY Z DNIA 14.07.2005 ZMIENIONO PARAGRAF 1 I 8 UMOWY SPÓŁKI2005-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2005-08-05 do dziś
2. ImionaWANDA ELŻBIETA2005-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-08-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-08-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-08-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2005-08-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2005-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-08-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2005-08-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2005-08-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-08-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK2005-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2005-08-05 do dziś
2. ImionaWANDA ELŻBIETA2005-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2005-08-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2005-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2005-08-05 do dziś
251 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2005-08-05 do dziś
351 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-08-05 do dziś
452 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-08-05 do dziś
552 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-08-05 do dziś
652 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-08-05 do dziś
760 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2005-08-05 do dziś
874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-08-05 do dziś
974 40 Z REKLAMA2005-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów