„BP PŁUDOWSKI SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000238698
Numer REGON: 220087309
Numer NIP: 9570919644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-07-29
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/6622/5/491]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BP PŁUDOWSKI SPÓŁKA JAWNA”2005-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2005-07-29 do dziś
2. Adresulica MYCZKOWSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 13 kod pocztowy 80-215 poczta GDAŃSK 2005-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 CZERWCA 2005 R. W GDAŃSKU2005-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELIŃSKI2005-07-29 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2005-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁUDOWSKI2005-07-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STEFAN2005-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-07-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-07-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-07-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE.2005-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELIŃSKI2005-07-29 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2005-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁUDOWSKI2005-07-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STEFAN2005-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2005-07-29 do dziś
255 HOTELE I RESTAURACJE2005-07-29 do dziś
360 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-07-29 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-07-29 do dziś
565 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH2005-07-29 do dziś
667 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIAMI2005-07-29 do dziś
770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-07-29 do dziś
871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-07-29 do dziś
972 INFORMATYKA2005-07-29 do dziś
1074 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA2005-07-29 do dziś
1190 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2005-07-29 do dziś
1220 30 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2005-07-29 do dziś
1393 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2005-07-29 do dziś
1426 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2005-07-29 do dziś
1536 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-07-29 do dziś
1637 PRZETWARZANIE ODPADÓW2005-07-29 do dziś
1745 BUDOWNICTWO2005-07-29 do dziś
1850 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-07-29 do dziś
1951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2005-07-29 do dziś
2052 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów