ASTRA USŁUGI KSIĘGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000238582
Numer REGON: 120081468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-01-30
Sygnatura akt[RDF/187575/20/780]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA USŁUGI KSIĘGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SUPNIEWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 31-527 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.07.2005 R., REP. A NR 3070/2005, NOTARIUSZ ANDRZEJ MAZUR, KANC. NOT. ANDRZEJ MAZUR, UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-07-29 do dziś
205.11.2008 R., NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 5815/2008 -ZMIENIONO TREŚĆ § 6 UST 1; DODANO W § 7 UST 32009-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKA KRYDA2005-07-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2005-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ2015-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZDAN2015-03-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2015-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ.2015-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2005-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKA KRYDA2005-07-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2005-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-16 do dziś
2data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
3data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
4data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
5data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
6data złożenia 10.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
7data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
8data złożenia 25.04.2013 okres 2012 R.2013-05-08 do dziś
9data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10data złożenia 23.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
11data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
12data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
14data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
15data złożenia 30.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
82012 R.2013-05-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
82012 R.2013-05-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów