SEBIMAL SPÓŁKA JAWNA U.BIAŁAS, M.KASZA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000238534
Numer REGON: 277678760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/20498/23/526]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2005-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSEBIMAL SPÓŁKA JAWNA U.BIAŁAS, M.KASZA2022-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW2005-08-01 do dziś
2. Adresulica RYBNICKA nr domu 1 kod pocztowy 43-190 poczta MIKOŁÓW 2005-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.03.2005 R.2005-08-01 do dziś
2DATA ZMIANY UMOWY: 17.06.2011 R. W UMOWIE ZMIENIONO § 3 W STOSUNKU DO BRZMIENIA DOTYCHCZASOWEGO2011-09-20 do dziś
329.12.2021 DODANO: § 23(1) 01.01.2022 ZMIENIONO: NAZWA UMOWY, PREAMBUŁA, §1, §2, §3, §6, §12, WYKREŚLONO: §8, §182022-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-08-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA SEBIMAL SPÓŁKA CYWILNA JACEK BIAŁAS, SEBASTIAN BIAŁAS, URSZULA BIAŁAS Z DNIA 31.03.2005 R. PODJĘTA NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POSIADAJĄ ODRĘBNE WPISY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA MIKOŁÓW I TAK: JACEK BIAŁAS NR EWID. 8123/2001; SEBASTIAN BIAŁAS NR EWID. 8147/2001; URSZULA BIAŁAS NR EWID. 8122/2001. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYKONUJĄ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWA „SEBIMAL”.2005-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁAS2005-08-01 do dziś
2. ImionaURSZULA DOROTA2005-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-08-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2005-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZA2022-02-04 do dziś
2. ImionaMALWINA KATARZYNA2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2005-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 20.000,00 ZŁ PODPISUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2005-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZA2022-02-04 do dziś
2. ImionaMALWINA KATARZYNA2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁAS2005-08-01 do dziś
2. ImionaURSZULA DOROTA2005-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2011-09-20 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-09-20 do dziś
346 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2011-09-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-20 do dziś
518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-09-20 do dziś
618 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2011-09-20 do dziś
722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-09-20 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów