INTEGRA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000238393
Numer REGON: 320066959
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-08
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-05-05
Sygnatura akt[RDF/485350/23/931]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2005-08-08 do dziś
2. Adresulica WIŚNIOWA nr domu 30 kod pocztowy 75-644 poczta KOSZALIN 2005-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2005 R., KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR DULLEK, REPERTORIUM „A” NUMER 4376/2005;2005-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIODUSZEWSKI2005-08-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2005-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 UDZAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 PLN2005-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2005-08-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIODUSZEWSKI2005-08-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2005-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-08-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-08-08 do dziś
272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-08-08 do dziś
372 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2005-08-08 do dziś
472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-08-08 do dziś
551 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2005-08-08 do dziś
672 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-08-08 do dziś
780 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-08-08 do dziś
872 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-08-08 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2006 okres 15.07.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-09 do dziś
2data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
3data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
4data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
5data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
6data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
7data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
8data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
9data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
14data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
15data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
16data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
17data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
18data złożenia 05.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.07.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-09 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.07.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-09 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów