„BUDEX” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000238365
Numer REGON: 140032164
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2014-06-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/26880/14/829]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDEX” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-08-04 do dziś
2. Adresulica BEŁDAN nr domu 3 nr lokalu 25 kod pocztowy 02-695 poczta WARSZAWA 2005-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2005 R. NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻUKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA UL. ORDYNACKA 9 REP. A NR 1593/20052005-08-04 do dziś
2ZMIANA § § 6, 15; SKREŚLENIE § 25; ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWYCH § § 26 DO 29; TEKST JEDNOLITY § § 1 DO 28 Z DN. 05.08.2011 -NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA -ZALEWSKA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 2364/20112011-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-08-04 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiŻYCIE WARSZAWY2005-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREJNAK2005-08-04 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW TADEUSZ2005-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000 ZŁOTYCH2011-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-08-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2005-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2005-08-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2005-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREJNAK2005-08-04 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW TADEUSZ2005-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-08-31 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-08-31 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2011-08-31 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-08-31 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-08-31 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-31 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-08-31 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-08-31 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-08-31 do dziś
1043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-08-31 do dziś
1171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-08-31 do dziś
1246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-08-31 do dziś
1343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-08-31 do dziś
1447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-31 do dziś
1571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-08-31 do dziś
1642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-08-31 do dziś
1749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
2data złożenia 18.07.2011 okres 2010 ROK2011-09-28 do dziś
3data złożenia 17.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
4data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
5data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20072008-08-25 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
32012 ROK2013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20072008-08-25 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
32012 ROK2013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów