MDM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000238327
Numer REGON: 080039089
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-07-02
Sygnatura akt[RDF/216737/20/368]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMDM CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2011-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ZA BRAMKĄ nr domu 12A nr lokalu 4 kod pocztowy 61-842 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2005 R. -NOTARIUSZ EWA ZANDECKA-GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA W SKWIERZYNIE REPERTORIUM A NUMER 1655/2005.2005-07-22 do dziś
230.06.2010 R, NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE, REPERTORIUM „A” NR 2446/2010- USTALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY2010-07-29 do dziś
307.03.2011 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE, REPERTORIUM „A” NR 1758/2011, ZMIENIONO: § 2 USTĘP 2, § 3, § 9, § 10, § 12, § 14, § 17, § 18 USTĘP 6, § 22, § 23, UCHYLONO: § 21 USTĘP 32011-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2020-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKA2018-10-15 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2014-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANEK2019-10-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA IRENA2019-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-07-29 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.11.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052007-01-31 do dziś
2data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
3data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-06-18 do dziś
4data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
5data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
8data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
11data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
13data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
15data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052007-01-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-06-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 - 31.12.20052007-01-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-06-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów